Syftet med Automation Småland är att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd. Genom att utveckla automationsföretagen bidrar vi till att ytterligare effektivisera och utveckla övrig industri och därmed regionens konkurrenskraft generellt. Automation Småland drivs i projektform sedan 2012 och har hittills varit mycket framgångsrikt. Under våren 2015 påbörjades en ny fas av projektet som omfattar totalt tre år.

Samarbetet omfattade initialt cirka 25 lokala företag. Det nya målet är att nätverket ska växa till sextio företag över hela länet. Stor kraft kommer att läggas på att visa industriföretagen vad automationen kan göra för dem.

De övergripande målen är att öka konkurrenskraften hos automationsföretagen,deras kunder och övrig industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation. samt att återskapa delar av förlorade arbetstillfällen och bidra till ökad attraktivitet för Gnosjöregionen, Jönköpings län och Småland.

Fyra delmål har definierats för projektet:

  • Stärka och utvidga nätverket och dess verksamhet
  • Fördjupa samarbetet med högskolor och universitet
  • Stärka samarbetet med nationella aktörer
  • Etablera internationella samarbeten

Finansieringen av projektperioden 2015-2016 kommer från medlemsföretagen själva, kommunerna i Gnosjöregionen via projektets ägare - Business Gnosjö Region AB (BGR), Region Jönköpings län, Almi, Den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Strukturfondsprogrammet Småland och Öarna (Tillväxtverket), Svensk Industriförening (Sinf) samt Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Chalmers tekniska högskola, Tekniska Högskolan i Jönköping bidrar med forsknings- och utvecklingsarbete i projektet. De flesta av dessa aktörer fortsätter att finanisera verksamheten fram till 2018.