In Memoriam – Till minne av Anders Ahlström

Anders Ahsltröm Profilbild

Anders Ahlström

Född 7 juni 1950
Död 12 maj 2017, Falkenberg

Anders Ahlström lämnade oss alldeles för tidigt, men vi som fick förmånen att arbeta tillsammans med honom kommer alltid att minnas hans insatser, inte minst för Automation Småland. Anders gärning, som präglades av samverkan för att skapa nya förutsättningar för utveckling av små företag och deras affärsverksamhet tillsammans med omgivande samhälle – skola, kommuner, regionala aktörer och universiteten, är ovärderlig. Tack vare omsorgsfullt och nyfiket sökande analysarbete, som gav kunskap han generöst delade med sig av, visade hans framtidskompass riktningen i den snårigaste djungel av ny teknik och omvärldsförändringar. Anders verkade i mångt och mycket enligt att ”den som går i andras fotspår kommer aldrig främst”, och Automation Småland hade behövt Anders i många år till.

Tankarna går givetvis främst till familjen och vi är tacksamma för den tid vi har fått med Anders genom åren. Vi kommer med stor värme att minnas Anders engagemang och kunskap för regionens utveckling, och hoppas kunna förvalta det på ett bra sätt in i framtiden – tillsammans.

För att hedra Anders minne instiftar Automation Småland en utmärkelse som delas ut på den årliga decemberkonferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till att på ”ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft”.

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om den betydelse Anders Ahlströms insatser både haft och framgent kommer att ha. Utan hans initiativ hade Automation Småland troligen inte funnits, och inte heller kommit så långt på så kort tid.
Automation Smålands styrgrupp (advisory board) är den enhet som tar emot förslag och utser årlig mottagare.

Anders initierade och gav starkt understöd till flera utvecklingsprojekt som har satt Gislaved på kartan för lång tid framöver, och som har fått stor betydelse för näringsliv och samhälle. Nämnas kan Framtidscentrum, Kvinnligt nätverk, Yrkeslyftet, Tekniklinje Gislaveds gymnasium, Automation Småland, Business Gnosjöregionen, Innovationsfabriken och Affärsracet. Var och en av dessa var stora satsningar som växte fram till stor del tack vare Anders insatser. Aldrig ensam – alltid som en god medspelare och möjliggörare som samtidigt gav sunt tuggmotstånd. Nedan beskriver vi hur vi minns hans insatser i Automation Småland.

Anders Ahlström var tillsammans med företagare och forskare initiativtagare till Automation Småland.

Anders Ahlström var, i sin roll som Näringslivschef för Gislaveds kommun och vd på Gislaved näringslivs AB, väl medveten om regionens utmaningar med behovet av kompetensförstärkning till industrin. Under många år hade han arbetat med att öka regionens attraktivitet för unga och akademiker genom aktiv samverkan mellan skola och industriföretag. Han hade engagerat sig i samverkan med både gymnasiets industriprogram och de närliggande tekniska högskolorna (Linköping, Jönköping, Göteborg-Chalmers, Halmstad, och Linnéuniversitetet).

I den här samverkansmiljön tog Richard Skogward, vd på Axelent Engineering, kontakt med Anders Ahlström år 2011. Anders vände sig då till Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag, CAM, vid Linköpings universitet (LiU), och forskarna Anna Öhrwall Rönnbäck och Kerstin Johansen, som i sin tur kopplade in sina kollegor på Tekniska högskolan i Jönköping. Tillsammans bjöd man in till en första workshop för Axelent Engineerings kollegor (och konkurrenter) i branschen. Intresset var stort och det blev nu Anders Ahlströms uppgift att dra igång det som 2012 kom att bli ett regionalt utvecklingsprojekt, Automation för Regional Konkurrenskraft (ARK), finansierat i sluttampen av EUs strukturfond Regionalfondens program 2007-2013.

Det var inte på något sätt en enkel resa, utan en kamp mot klockan eftersom EUs dåvarande programperiod led mot sitt slut. Anders Ahlströms fingertoppskänsla med att driva på och ställa krav men samtidigt vara lyhörd för alla olika parters olikheter kom väl till pass. Att få med universiteten var inte självklart när det gällde att gå in med medfinansiering utan att vara säker på att ansökan skulle ge forskningsfinansiering, men Anders gav sig inte. Till slut hade LiU Holding signerat medfinansieringen, tillsammans med Almi, Länsstyrelsen, Regionen, och de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. De tjugo företagen och nyttan för dem och deras kunder i tillverkningsindustrin stod i centrum för Anders, även om företagen då kanske inte riktigt visste vad samarbetet skulle komma att betyda. En gemensam drivkraft var att behovet av kompetens, till en alltmer avancerad och krävande tillverkningsindustri, var en större fråga än att man löser den i ett enskilt företag. Anders Ahlström insåg också att det fanns möjlighet att stärka företagen affärsmässigt genom projektet, något forskarnas utredningar senare kunde bekräfta.

I genomförandet anlitades en mängd experter som hjälpte företagen att snabbt sätta klustret Automation Småland på kartan. I visionen fanns också att dra igång ett Nationellt automationsnätverk, något som blev förverkligat i slutet av projektet, augusti 2014.

Parallellt med aktiviteterna i ARK planerade Anders Ahlström med sina näringslivschefskollegor i GGVV för det gemensamma näringslivsbolaget som kom att bli Business Gnosjö Region AB (BGR). Hans tanke var alltjämt att samverkan gör oss starkare och ökar regionens möjligheter till utveckling. Anders hjälpte också till att lotsa in sin efterträdare på näringslivschefsposten i GNAB, och medverkade i igångsättningen till det nystartade BGR, där Automation Småland kom att bli ett centralt projekt.

I slutet av regionalfondsprojektet ställdes frågan till alla parter i Automation Småland om man ville följa planen och gå vidare. EUs strukturfonder skulle in i ett nytt program 2014-2020 och osäkerheten var stor. Återigen lyckades Anders Ahlström under 2014-15 med konststycket att sätta samman en ansökan om totalt drygt 11 milj kr, för 2015-2018, där hälften finansierades av parterna och andra hälften återigen av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det stora intresset och engagemanget för sakfrågan hos många parter bekräftade återigen behovet som Anders hade identifierat många år tidigare. Projektparterna hade nu utvidgats till 20 medlemsföretag som vart och ett signerade samverkansavtal och medfinansierade, Svensk industriförening, Sinf, som satsade ett ansenligt belopp, två universitet LiU och LTU (i nära samverkan med Chalmers och JU), Region Jönköpings län, forskningsinstitutet SP (nu RISE) och de fyra kommunerna genom näringslivsbolag och föreningar, samt det nystartade gemensamma näringslivsbolaget BGR, som fick träda in i rollen som projektägare.

Anders Ahlström, som successivt lämnade sin näringslivschefsroll under slutet av 2014 (och bara var anställd en extra period i början av 2015), hade nära kontakt och samarbete med var och en av parterna i det nya projektet. Det naturliga var därför att han hjälpte till med koordineringen av det nya projektet när det startade under våren 2015. Hans insatser för projektet under 2015-2016 var ovärderliga både i praktisk handling, som den ”doer” han var, och i fortsatt framsynthet för projektets strategiska inriktning.

Anders Ahlström hade en förmåga och en klokskap att omge sig av rådgivare med olika infallsvinklar för en bred omvärldsanalys som hjälpte honom att navigera så framsynt. När han tog sig an frågeställningen om Automation Småland hade ännu mycket få hört talas om Industrie 4.0 (ett begrepp som började användas på Hannovermässan 2011), men här gjorde han tidigt sin analys baserat på trender och forskningsrön från bl a USA och Tyskland. I Sverige såg han att det var lämpligt att kroka arm med det framväxande programmet Produktion2030, och dess nyckelpersoner. Samtidigt var Anders Ahlström djupt förankrad i det lokala näringslivet, och generös när det handlade om kommungränser. Istället för att markera revir delade han med sig av det GNAB kunde åstadkomma till gagn för hela GGVV och närliggande kommuner.

Anders Ahlström

Anders Ahlström var en sann innovationsledare och intraprenör. Hans självkännedom som en drivande entreprenöriellt lagd näringslivschef var tydlig. Skrockande brukade han påtala att hans personlighetsdrag balanserades på ett bra sätt av de erfarna kollegorna i de andra kommunerna. Hans otålighet och entusiasm gjorde att mycket hände på kort tid, ibland kanske lite för snabbt för omgivningen, men på ett sätt som verkade passa den primära målgruppen – industriföretagen, och han var mycket uppskattad.

Det sista året fick vi lära känna en annan sida av Anders, när han av hälsoskäl tvingades trappa ner sin höga aktivitetsnivå i jobbet – till förmån för fysisk träning i form av långa promenader vid havet, ”mindfulness” och ett hälsosamt liv ända till slutet. Återigen gjorde Anders kloka prioriteringar för hälsa och familj. Han lämnade nogsamt över arbetsmaterial och de personliga kontakter som han samlat på sig genom åren till oss som jobbade vidare.

Vi har uppskattat det lärorika och generösa samarbetet med Anders genom åren, och hade sett fram emot att få ha honom kvar som senior rådgivare i många år framöver, men livet och döden ville annorlunda.

Vi tänker framför allt på Anders närmaste familj, och delar saknaden av honom i det fortsatta samverkansarbetet.

Två citat från företagsledarna i Automation Småland i samband med hans bortgång får avsluta och markera fortsättningen.

”Finns inga ord…. Anders var en i mitt tycke bra/drivande person som lyckades få med oss galningar på ett enkelt sätt.” – ”Vi får jobba vidare i hans energiska anda.”

Urval av artiklar

GISLAVED – Vi samverkar för att snäppa upp den här branschen! Det säger Anders Ahlström, projektägare för Automation Småland, som i går hade konferens i Gislaved.” Reportage i Värnamo Nyheter om Automation Smålands första konferens 27 januari 2014.
VN Publicerad 29 jan. 2014

HESTRA – När nu skolan och näringslivet bestämt sig för att samarbeta är målet högt satt: Gnosjöregionen ska få världens bästa teknikutbildning.”
VN Publicerad 10 jan. 2015

HESTRA  Projekt blickar framåt – Automation Småland la grunden för kommande tre år
 Att bli självsnurrande och få spridning över ett större geografiskt område. Det var några av målen som Automation Småland fastslog under ett två dagar långt möte.
Publicerad 6 sep. 2015 (foto: Sara Uddemar, bilden ovan andra raden längst till vänster, där Anders Ahlström flankeras av projektledningen bestående av Anna Öhrwall Rönnbäck, Kerstin Johansen och Monica Johansson)

GISLAVED – Industri 4.0 går ut på att hämta tillbaka jobb och återindustrialisera Sverige. Gislaved och Gnosjöregionen är tidigt ute i Sverige med denna heta trend.”
VN Publicerad 21 okt. 2014

GISLAVED/GGVV – Näringslivsråden i GGVV:s kommuner har bildat ett gemensamt regionalt råd. Nu får man 3,3 miljoner från regionförbundet i Jönköpings län för att utveckla arbetet.”
VN Publicerad 9 maj 2014

GISLAVEDGapet mellan näringslivets behov av industritekniskt utbildad personal och den utbildning som gymnasieskolan kan erbjuda i dag, blir allt större. – Utvecklingen inom industrin går med rasande fart, säger Anders Ahlström, vd för Gislaveds näringslivs AB.”
VN Publicerad 9 apr. 2014

20150916 VN: Där har ju inte minst GNAB:s tidigare vd Anders Ahlström gjort mycket för att öppna kanaler mellan skola och näringsliv, säger Niclas Palmgren.

20160209 VN: — Automation handlar mycket om överlevnad och att rädda jobb. Dessa utbildningar är mycket välkomna som kan betyda mycket för näringslivets utveckling i länet, säger Anders Ahlström, projektledare för Automation Småland.

Bildtexter övriga foton ovan:

Första bilden: Anders Ahlström, Anders Ekdahl, Sinf, och i bakgrunden Mikael Svensson, CNC Factory på Automation Smålands konferens 1 december 2016. Foto: Anna Öhrwall Rönnbäck.

Andra bilden: Anders Ahlström och Thomas Perdsjö, Gnosjöregionen, på Automation Smålands konferens 1 december 2016. Foto: Anna Öhrwall Rönnbäck.

Tredje bilden:  Anders Ahlström, Mikael Gustafsson och Christina Andersson i reportage från Automation Smålands andra konferens 5 december 2014. (VN 2014 12 05, text och foto av Thomas Lundh.)