Klusterbildning och nya noder

Noder Automation

KLUSTERBILDNING OCH NYA NODER
Det nätverk som bildats i projektet Automation för regional konkurrenskraft 2012-2014 utvecklas till ett kluster som också vidgas successivt genom att nya noder tillkommer. Med kluster menas här ett geografiskt och branschmässigt avgränsat affärsnätverk. Klustret blir processens plattform och kunskapsbärare för att utveckla automationsföretagen och – i nästa led – all industri för en övergång till en teknik, kunskaps- och tjänsteintensiv verksamhet.

Bildandet av klustret förväntas bidra till att I) öka produktiviteten hos företagen i regionen, II) stimulera innovation som påverkar framtida tillväxt och III) stötta utvecklingen av nya företag som stärker klustret. Klustret blir en plattform för samverkan och inhämtning och utbyte av kunskap och erfarenhet, samarbete med akademin och andra kunskapsleverantörer, innovation och FoU, affärsutveckling och kompetensförsörjning. Företagen hjälps åt att skapa nya kund- och forskningskontakter och att föreslå och driva verksamheter inom utbildning och kompetens, företagsutveckling, affärsverksamhet och marknadsföring.

Vidare fungerar klustret som ”motor”. Genom förväntat tillskott av fler företag ökar förutsättningarna för att klustret blir bärkraftigt på lång sikt. Den långsiktiga målsättningen är att antalet medverkande företag ska uppgå till 60-70 stycken 2018.