Om Automation Småland

Syftet med Automation Småland är att stärka tillverkningsindustrin med automation och digitalisering, främst i Småland med omnejd.

Genom att utveckla automationsföretag och formera ett kluster av experter på tillverkningsindustrins automation och digitalisering, främst för små och medelstora företag, bidrar Automation Småland till att ytterligare effektivisera och utveckla tillverkningsindustrin och därmed regionens konkurrenskraft generellt. Automation Småland drivs i projektform sedan 2012 och har hittills varit mycket framgångsrikt.

Samarbetet omfattade initialt cirka 25 lokala automationsföretag. Målet för verksamheten 2015-2018 är att nätverket ska växa till sextio företag över hela länet. Stor kraft läggs på att visa industriföretag vad automation och digitalisering kan göra för dem.

De övergripande målen är att öka konkurrenskraften hos automationsföretagen, deras kunder och övrig industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation, samt att återskapa delar av förlorade arbetstillfällen och bidra till ökad attraktivitet för Gnosjöregionen, Jönköpings län och Småland.

Fyra delmål har definierats:

  • Stärka och utvidga nätverket och dess verksamhet
  • Fördjupa samarbetet med högskolor och universitet
  • Stärka samarbetet med nationella aktörer
  • Etablera internationella samarbeten

Initial finansiering 2012-2014 kom från lokala kommuner GGVV, Almi Jönköping, akademi genom Linköpings universitet, länsstyrelse och region, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), samt de företag som medverkade i utvecklingen från 2011 och framåt. Finansieringen av projektperioden 2015-2016 kom från medlemsföretagen själva, kommunerna i Gnosjöregionen via projektets ägare – Business Gnosjö Region AB (BGR), Region Jönköpings län, Almi, ERUF genom Strukturfondsprogrammet Småland och Öarna (Tillväxtverket), Svensk Industriförening (Sinf) samt Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Chalmers tekniska högskola, Tekniska Högskolan i Jönköping har bidragit med forsknings- och utvecklingsarbete i projektet.

En ny projektperiod startade med en förstudie 2016/17 och ett nytt treårigt strukturfondsprojekt 2017-2020. Företagens förening är projektägare, och styrgruppen består av medfinansiärer och sakkunniga. En referensgrupp har också bildats (tidigare Advisory Board). Projektet finansieras av medverkande företag, Region Jönköpings län, ERUF genom Strukturfondsprogrammet Småland och Öarna (Tillväxtverket), Svensk Industriförening (Sinf) samt Jönköping University, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet.