Bli medlem

Som medlem i Automation Småland får du;

 • Tillgång till ett unikt nätverk i branschen, som främjar samarbete och erfarenhetsutbyte.
 • Möjlighet att under gemensam front agera som branschföreträdare.
 • Affärssynergier mellan medlemsföretagen.
 • Tillgång till en rekryteringsbas av ny kompetens. Varumärket ”Automation Småland” lockar studenter. Genom att medlemsföretagen t.ex. erbjuder LIA-platser och möjlighet till examensjobb hittar vi nya medarbetare.
 • Möjlighet att bättre påverka utbildningsutbudet, genom att vi aktivt har kontakt med Regionen och våra närliggande skolor. Vi värnar om att kompetensen skall stanna i regionen.
 • Synliggörande av din verksamhet mot marknaden genom presentation på Automation Smålands hemsida, i nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial mm.
 • Tillgång till akademins kunskap och nationell och internationell omvärldsbevakning. Vi har tätt samarbete med flera högskolor och forskare.
 • Tillgång till olika mötesplatser och kul event.
 • Fritt deltagande på Årskonferensen, inkl. utställarplats.

Medlemmars bidrag och engagemang

 • medlemmarnas engagemang är grunden till utvecklingsverksamheten inom Automation Småland
 • medlemmarna bidrar till utvecklingen genom att engagera sig i något av våra projekt och aktiviteter
 • medlemmar bidrar som föredragshållare vid olika typer av konferenser, seminarier, möten eller tematräffar
 • som medlem är du även ambassadör för Automation Småland och därmed en viktig del i medlemsrekryteringen

Avgift medlemskap Automation Småland

Genom tecknande av medlemskap eller partnerskap i den ideella organisationen Föreningen Automationsföretagen Sverige (FAS) kan du ta del av erbjudandet inom Automation Småland

 • Medlemskap erbjuds företag som stödjer Automations Smålands ändamål och som yrkesmässigt bedriver konsult, konstruktions och/eller produktionsverksamhet inom automationsbranschen och till tillverkande företag med intresse för och behov av automation
 • Serviceavgift 12 000 kr /år (avdragsgill) + medlemsavgift FAS 500 kr/år

 • Partnerskap erbjuds aktörer som verkar för att stärka automationsindustrins och den tillverkande industrins konkurrenskraft. Partnerskap kan ges till företag, (t ex robotleverantörer, komponentleverantörer, mjukvaruföretag mfl), näringslivsorganisationer, andra affärsnätverk, akademi, offentlig sektor mfl i hela Sverige.

Avgift; – kontakta oss för en diskussion och offert!


Vill du delta i Automation Smålands verksamhet och bli medlem i Föreningen Automationsföretagen Sverige (FAS) – kontakta någon av oss för en diskussion;
– Vilka möjligheter kan Automation Småland erbjuda dig och ditt företag?
– Vad kan du och ditt företag bidra med?

Mikael Ronder, Ronder@ostrand-hansen.se
VD Östrand-Hansen AB, Ordförande Automation Småland
Telefon 072-388 04 18