Automation är ”möjligheternas bransch”

Men teknisk komplexitet, låga ordervolymer och tillgång till finansiering är hinder för utveckling.

Förutsättningarna för automationbranschen i GGVV-regionen är mycket goda trots stark konkurrens och snabb teknikutveckling. Automation Smålands kartläggning visar på en ”möjligheternas bransch” när återindustrialiseringen nu håller på att ta fart. Duktiga småländska entreprenörer, tradition för produkter av hög kvalitet och erfarna medarbetare öppnar stora möjligheter för företag som klarar att hantera de tekniska och digitala utmaningarna.

Detta framgår av en rapport som Automation Småland genomförde våren 2014. I rapporten presenteras en undersökning av både automationskunden och leverantörernas tankar, erfarenheter och upplevelser av automationsbranschen.

Avsikten med kartläggningen är att ge inspel och idéer till vidareutveckling av projekt Automation Småland. Ett projekt som sedan 2012 har pågått i GGVV-regionen för att stärka automationsindustrin.

I rapporten framgår det att en av de många utmaningar branschen står inför i GGVV-regionen är att drygt hälften av företagens kunder uppger att de har avstått från investeringar i automation på grund av låga ordervolymer. Vid små serier är utmaningen större vad gäller att uppnå lönsamhet vid automation. Undersökningen visar tydligt att det inte är enkelt för en liten verksamhet med begränsade ekonomiska och personalmässiga resurser att hålla sig uppdaterad på den tekniska utvecklingen. Tillgång till finansiering och teknisk komplexitet upplevs därför som betydliga hinder för företagens utveckling. Trots detta uppgav tre av fyra företag att de har investerat i någon form av automation de sista fem åren. Ekonomiska besparingar var den vanligaste orsaken till investeringarna.
En av anledningarna till att automation inte blir av beror ofta på att kunden inte riktigt förstår vad de köper. Undersökningen visar också att information och kunskap huvudsakligen hämtas från företag som levererar automationslösningar, men också från kollegor och nätverk av olika slag.

När det gäller de tillverkande företagens prioriteringar de närmaste åren visar rapporten att kontinuerlig produktutveckling, närhet till kunden samt tillväxt och ökad lönsamhet genom automatisering är viktigast. Andra utmaningar är att tekniskt kunna hantera mjukvaruutveckling och digitalisering. Något som kräver att kompetensen höjs. En högskoleutbildning alternativt lång erfarenhet kommer i framtiden att vara nödvändigt för att verka i branschen.

Av svaren i rapporten framgår det också att tillverkningsföretagen är mycket medvetna om vad det krävs av kompetens och teknisk kunskap för att kunna ta hem produktion till Sverige. Det handlar bl a om att snabbt ta fram nya produkter, möta konkurrensen från lågprisländer och höja kompetensen bland personalen. För de påhittiga och omvärldsmedvetna företagen ses automation som en ”möjligheternas bransch”.

För projektet Automation Småland är det ett viktigt mål att ha byggt ett nätverk som står på egna ben efter projektperioden och som ger förutsättningar för vidare utveckling av branschen. Tack vare projektet får kunderna en möjlighet att utveckla sin förståelse för vad som går att göra med hjälp av automation och där leverantörerna också ges möjlighet att tillsamman med kunderna se behoven och utvecklas därefter.
Genom att utveckla automationsföretagen bidrar Automation Småland till att ytterligare effektivisera och utveckla övrig industri och därmed regionens konkurrenskraft i allmänt. Rapporten är ett viktigt verktyg i dette arbete.

Totalt sändes enkäten ut till 279 företag i GGVV-regionen. Det kom in 107 svar, vilket är en svarsprocent på 38,3. De flesta företag som svarade på enkäten är från plast- och metallindustrier. Plast och metall är de dominerande branscherna i regionen och också de enda där svarsunderlaget var stort nog för att kunna dra slutsatser kring rapporten.