Vi gör oss redo för framtiden …

På strategimöte Hestraviken togs inriktningsbeslutet att Automation Smålands vägval för framtiden ska vara; ’Genom Automation Småland göra Region Jönköpings län till en stark och attraktiv industriregion’

Automation Småland är ett klusterinitiativ som har byggt upp en absolut kunskaps- och teknikfront inom automatiserad produktion för tillverkningsindustrins alla branscher. En kraftsamling som idag omfattas av ett tjugotal automationsföretag kombinerat med sakkunniga inom Region Jönköpings län, Sinf, Produktion 2030 samt några av Sveriges främsta forskare på området som representeras av Linköpings Universitet, Luleå Tekniska Universitet och Jönköping University.

Strategidagarna hade sin utgångspunkt i en nulägesanalys och omvärldsspaning dialog om vad som fungerar bra och vad som behöver vidareutvecklas. Gruppen kom ut efter två dagar med en tydligare affärsidé och input till en handlingsplan som fokuserar på vad som ska uppnås och hur det ska gå till.

Med stort engagemang och energi växer högen av post-it lappar fram under övningen;  Visioner, nya tankar och förslag för vad som påverkar morgondagens affärer, såväl för  medlemsföretag som levererar automationslösningar som för mottagare inom tillverkningsindustrin.

Automation Småland gör sig nu redo för framtiden och ska växa som en samverkansplattform att inkludera alla som kan, vill och vågar dela och efterfråga kunskap för automation och digitala lösningar.  Genom samverkan stärks förmågan att bl.a.

– lära av varandra, kombinera kunskaps och erfarenhetsområden,
– skapa samverkansprojekt med innovationshöjd,
– anställa kompetens
– få fler affärer, tillsammans,
– hålla koll på omvärlds- och teknikspaning som utvecklar den egna
verksamheten,
– initiera nya kostnadseffektiva och kunskapsbaserade tekniklösningar,
– få hjälp med sakfrågor och rådgivning, som avtal och finansiering,
– ha kul!

Motivationen hos tillverkningsindustrins alla branscher att fortsätta satsa på en mer automatiserad och digitaliserad verksamhet är stor, dock är det ibland svårt speciellt för de mindre företagen att sätta sig in i vilka lösningar som passar bäst. I framtiden räcker det inte bara med att kunna producera effektivt, utan även att attrahera talanger, vilket är direkt kopplat till regionens attraktivitet, kunskap, teknologi och innovation. Så en fortsatt utveckling av klusterinitiativet Automation Småland ger vinnare inte bara bland stora och små företag utan i hela regionen.


Hestra 16 januari 2019
Team Automation Småland
Agneta Lundquist, projektledare ARK II