Studiebesök på Thule + Årsstämma

Välkomna till ett intressant studiebesök på Thule i Hillerstorp den 29 maj kl. 13:00. Vi kommer bli förevisade deras fabrik och få ta del av deras satsningar inför framtiden.

Efteråt disponerar vi en lokal för fika samt årsstämma för FAS (”Föreningen Automationsföretagen i Sverige”)

Den formella organiseringen av Automation Småland har sitt ursprung från det senaste EU-finansierade projektet som vi drev. Styrgruppens ambition är att förändra och förenkla denna för att bättre passa dagens arbete. För att kunna göra detta är avsikten även att ändra föreningens stadgar enligt dokument som du hittar på länk nedan.


Syftet och gången är tänkt följande:

  • Syftet är att skapa en tydlig och praktisk styrning av Automation Småland.
  • Vi vill därmed inte längre ha en uppdelning i en företagarförening (FAS) och en separat del för Automation Småland, utan tanken är att skapa en enda organisation med en enda styrelse.
  • Som synes i stadgeändringsförslaget är tanken att föreningsnamnet ”Föreningen Automationsföretagen i Sverige” förblir oförändrat, men att verksamheten fortsatt bedrivs under namnet ”Automation Småland”, vars varumärke FAS äger rättigheterna till. En namnändring på den formella föreningen är krånglig och fyller i detta fall inget egentligt syfte.
  • Dagens styrgrupp för Automation Småland avses att lösas upp och ersättas av styrelsen för FAS.
  • Stadgeändringsförslaget tas upp för ett första beslut vid kommande ordinarie årsstämma den 29/5. Enligt nuvarande stadgar kräver en stadgeändring samstämmiga beslut på två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara ordinarie. Det andra sammanträdet skall hållas minst en, högst tre månader efter det första och besluten skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande.

Detta innebär att vi kommer att kalla till en extra årsstämma som måste hållas senast slutet av augusti. Beslut om datum för denna tas vid ordinarie årsstämman.

  • Beslut om ny styrelses sammansättning tas vid ordinarie årsstämma, och i samband med att de nya stadgarna formellt kan antas vid den extra stämman kan då även ytterligare styrelseledamöter väljas in om den stämman tar ett sådant beslut, givetvis inom ramen för max antal ledamöter som framgår av stadgarna.

Förslag till dagordningen för årsstämman:

01. Val av ordförande vid mötet.
02. Upprättande av förteckning över de närvarande.
03. Val av två justeringsmän för protokollet.
04. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst.
05. Förvaltnings- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
06. Fastställande av resultat- & balansräkningen.
07. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
08. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
09. Val av ordförande för föreningen.
10. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av 1 revisorer och 1 revisorssuppleant.
12. Val av valberedning, 2 ledamöter varav en sammankallande
13. Fastställande av budget och avgifter för 2023 samt avgift för 2024.
13a. Övriga ärenden, som hänskjutits till föreningssammanträdet enligt beslut av styrelsen eller som medlem påfordrat till upptagande på dagordningen efter anmälan till styrelsen minst 14. 10 dagar före mötesdagen.
15. Första beslut om stadgeändring enl. kommunicerat förslag.
16. Avslut